Tự động gửi tin nhắn thông báo trạng thái đơn hàng

Chức năng này cho phép gửi tin nhắn thông báo chứa thông tin chi tiết về đơn hàng tới khách hàng khi có sự thay đổi về trạng thái của đơn hàng một cách tự động. Từ đó, người dùng sẽ tiết kiệm được thời gian, nhân công thực hiện.  

Để cài đặt tính năng này, trên màn hình Dashboard, bạn chọn mục Đơn hàng >> Trigger. 

tự động gửi tin nhắn thông báo trạng thái đơn hàng

Tại đây bạn có thể cài đặt các thông tin: 

(1) Chọn page cài đặt trigger

(2) Bật/Tắt hoạt động tin nhắn thông báo

(3) Tên trạng thái đơn hàng

(4) Các đối tượng tạo nội dung thông báo tới khách hàng

Lưu ý: Trong nội dung tin nhắn văn bản luôn phải chứa mã đơn hàng: {order_id}

Khi đơn hàng được thay đổi trạng thái có thông báo được bật, ngay lập tức khách hàng sẽ nhận được tin nhắn thông báo. 

tự động gửi tin nhắn thông báo trạng thái đơn hàng

Khi khách đi qua kịch bản thông báo đơn hàng, hệ thống sẽ ghi nhận các giá trị biến liên quan của đơn hàng bao gồm: 
{order_id}:  Mã đơn hàng

{order_status}: Trạng thái đơn hàng

{sale_note}: Ghi chú của khách hàng khi điền form thông tin đặt hàng

{ship_status}: Trạng thái giao hàng 

{ship_note}: Ghi chú cho người giao hàng 

{order_money} : Tổng tiền đơn hàng 

{products}: Sản phẩm 

{quantity}: Số lượng

{ship_code}: Mã vận đơn khi tạo vận đơn với đơn vị vận chuyển

Khi đó bạn có thể sử dụng các biến này để tạo kịch bản thông báo đơn hàng tới khách một cách hoàn chỉnh nhất.

Đặc biệt: Nếu đơn hàng tạo vận đơn qua đơn vị vận chuyển. Trạng thái vận đơn thay đổi từ hãng vận chuyển đồng thời trạng thái chính của đơn sẽ thay đổi theo trạng thái tương ứng
Như vậy, nếu trạng thái vận đơn thay đổi sẽ kích hoạt trigger để gửi tới khách hàng. 

Ngoài ra, khi bạn cài đặt thanh toán online với checkout đơn sẽ được duyệt tự động và gửi tin nhắn xác nhận cho khách hàng khi bật trạng thái Đã thanh toán

Bạn có thể quản lý trong phần đơn hàng, sẽ hiển thị là đã thanh toán và kiểu thanh toán 

Xem thêm: Cài đặt thanh toán online.

Chúc bạn kinh doanh thành công với Fchat!

 

×