Tự động gửi tin nhắn thông báo trạng thái đơn hàng

Chức năng này cho phép gửi tin nhắn thông báo chứa thông tin chi tiết về đơn hàng tới khách hàng khi có sự thay đổi về trạng thái của đơn hàng một cách tự động. Từ đó, người dùng sẽ tiết kiệm được thời gian, nhân công thực hiện.  

Để cài đặt tính năng này, trên màn hình Dashboard, bạn chọn mục Đơn hàng >> Trigger. 

Tại đây bạn có thể cài đặt các thông tin: 

(1) Bật/Tắt hoạt động tin nhắn thông báo

(2) Tên trạng thái đơn hàng

(3) Nội dung tin nhắn gửi tới khách hàng khi được thay đổi trạng thái đơn hàng: Trong nội dung tin nhắn có thể chứa văn bản, hình ảnh, biên lai đơn hàng, gắn tag và gán giá trị biến cho khách hàng (User Attribute).

Lưu ý: Trong nội dung tin nhắn luôn phải chứa mã đơn hàng: {order_id}. 


Khi đơn hàng được thay đổi trạng thái có thông báo được bật, ngay lập tức khách hàng sẽ nhận được tin nhắn thông báo. 

Khi khách đi qua kịch bản thông báo đơn hàng, hệ thống sẽ ghi nhận các giá trị biến liên quan của đơn hàng bao gồm: 
{order_id}:  Mã đơn hàng

{order_status}: Trạng thái đơn hàng

{sale_note}: Ghi chú của khách hàng khi điền form thông tin đặt hàng

{ship_status}: Trạng thái giao hàng 

{ship_note}: Ghi chú cho người giao hàng 

{order_money} : Tổng tiền đơn hàng 

{products}: Sản phẩm 

{quantity}: Số lượng

{ship_code}: Mã vận đơn khi tạo vận đơn với đơn vị vận chuyển

Khi đó bạn có thể sử dụng các biến này để tạo kịch bản thông báo đơn hàng tới khách một cách hoàn chỉnh nhất.

Đặc biệt: Nếu đơn hàng tạo vận đơn qua đơn vị vận chuyển. Trạng thái vận đơn thay đổi từ hãng vận chuyển đồng thời trạng thái chính của đơn sẽ thay đổi theo trạng thái tương ứng
Như vậy: Nếu trạng thái vận đơn thay đổi sẽ kích hoạt triiger để gửi tới khách hàng. 

Chúc bạn kinh doanh thành công với Fchat!

×