Đẩy dữ liệu từ landing page của Salekit.io về Chatbot

Sau khi khách hàng điền thông tin trên Landing page, bạn có thể dẫn khách hàng về Fchat để tiếp tục chăm sóc và đẩy các thông tin khách đã cung cấp về chatbot để quản lý.

Chi tiết bạn làm theo hướng dẫn sau: 

Bước 1: Tạo Block kịch bản và lấy Link ref kịch bản trong Fchat

Bạn cần tạo 1 Block kịch bản trong Fchat để gửi cho khách hàng sau khi khách hàng hoàn tất form đăng ký trên Landing page.

Sau khi tạo Block, bạn click vào mục Link trên đầu block để tạo Link ref

Ví dụ: Bạn đặt tên ref là ParseAttribute


Bạn copy link ref: Link của bạn ví dụ sẽ có dạng https://m.me/101337324988202?ref=ParseAttribute

Bước 2: Tạo Form thu thập thông tin trên Landing page

Cách tạo Form trên landing page của Salekit.io bạn xem thêm hướng dẫn Tại đây

Mỗi trường dữ liệu trong Form tương ứng với 1 biến trên Landing page. Để xem tên biến tương ứng, bạn bấm vào cài đặt từng trường trong form > tên lấy dữ liệu chính là tên biến.

Các biến thường dùng bao gồm:

  • full_name: Họ tên của khách.
  • phone: Số điện thoại của khách.
  • email: Email của khách.

Bước 3: Tạo URL theo đúng định dạng 

Bạn cần lấy các biến này ra và tổng hợp lại theo cú pháp {bien1}_{bien2}_{bien3} để nối với link ref trong fchat thành 1 URL hoàn chỉnh có dạng [link ref]_[chuỗi biến] và đặt vào trang thank you của Form trong Landing page. 

URL hoàn chỉnh ví dụ có dạng:
https://m.me/101337324988202?ref=ParseAttribute_{full_name}_{phone}_{email}

Bước 4: Nhập URL đã tạo vào mục lưu Data của Form tạo trang cảm ơn

Tại Form đăng ký, bạn bấm vào lưu Data để đặt URL vào trang Thank you


Như vậy khi khách hàng điền Form xong sẽ được chuyển hướng sang messenger và được lưu giá trị trong các biến để gọi sang tin nhắn messenger

Bước 5: Thêm đối tượng Parse Attribute trong Block tin nhắn để lấy biến từ Landing page

Quay trở lại Block tạo ở bước 1, bạn thêm đối tượng Parse Attribute và nội dung tổng hợp thông tin lấy từ Landing page trả về cho khách hàng.

Đẩy dữ liệu từ Ladipage về FchatTại đây, bạn nhập biến là ref và copy chuỗi ký tự sau ref=, đặt vào ô Tách giá trị vào các biến.

Định dạng: ref_{bien1}_{bien2}_{bien3}

Lưu ý: Các biến là biến của Form bên Landing page

Ví dụ: ParseAttribute_{full_name}_{phone}_{email}

Như vậy, sau khi khách nhập thông tin vào form Landing page, sẽ được chuyển hướng sang trang messenger của khách hàng. Tại đây, sau khi khách click Bắt đầu (đối với khách hàg mới chưa từng nhắn tin với fanpage của bạn), các thông tin này sẽ được chuyển về chatbot để bạn quản lý, khách đăng ký form cũng được trở thành subscriber trong chatbot để chăm sóc và gửi tin nhắn miễn phí với họ.

Chúc bạn thành công!

×