KHAI GIẢNG LỚP HỌC 1 NGÀY CHATBOT VIRAL & XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁN HÀNG TỰ ĐỘNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM XEM NGAY

User Attribute - Thiết lập giá trị cho các biến

29/01/2019 - Hướng dẫn sử dụng đối tượng User Attribute - dùng để lưu trữ thông tin liên quan tới 1 user

Đối tượng User Attribute dùng để khai báo (hoăc lưu trữ) thông tin liên quan tới 1 user vào các biến để sử dụng giữa các block tin nhắn.

Bạn có thể sử dụng công thức toán học: + - * /  trong cột Giá trị. Ví du: {diem} + 1

Dưới đây là ví dụ về cách sử dụng user attribute:

User Attribute

Bạn có thể sử dụng Broadcast API để thay đổi giá trị các biến này từ bên ngoài.

Hoặc có thể sử dụng đối tượng JSON API gọi Broadcast API để thay đổi giá trị
các biến của 1 user và gửi block tin nhắn tới user đó:

Broadcast API kết hợp JSON API