User Attribute - Thiết lập giá trị cho các biến

Đối tượng User Attribute dùng để khai báo biến mới gắn với 1 user.

Bạn có thể sử dụng công thức toán học: + - * /  trong cột Giá trị. Ví du: {diem} = {diem} + 1

Một số hàm bạn có thể sử dụng với User Attribute và Go To Block:

  • TODAY: Lấy ngày hiện tại DD/MM/YYYY

  • NOW:  Lấy giờ hiện tại  HH:MI

  • Ví dụ: {expired_date} = TODAY + 99  --> Thời hạn nhận quà trong 99 ngày

Hình ảnh dưới đây là ví dụ tính tổng tiền cần thanh toán cho đơn hàng:

Bạn cũng có thể sử dụng Broadcast API để thay đổi giá trị các biến này từ bên ngoài hoặc có thể sử dụng đối tượng JSON API gọi Broadcast API để thay đổi giá trị các biến của 1 user và gửi block tin nhắn tới user đó.