User Attribute - Tạo & Thiết lập giá trị cho các biến của user

Đối tượng User Attribute dùng để tạo biến và gán/lưu trữ giá trị biến. Biến này sẽ được gắn với 1 user.

User Attribute Tạo và Thiết lập giá trị cho các biến của user

Bạn có thể sử dụng công thức toán học: + - * /  trong cột Giá trị, ví dụ {diem} = {diem} + 1

Một số hàm bạn có thể sử dụng với User Attribute và Go To Block:

  • TODAY: Lấy ngày hiện tại DD/MM/YYYY

  • NOW:  Lấy giờ hiện tại  HH:MI

  • Ví dụ: {expired_date} = TODAY + 99  --> Thời hạn nhận quà trong 99 ngày

Bạn có thể sử dụng User Attribute để:

- Gán biến cố định cho các user chạy qua 1 Block như phân biệt khách đã đăng ký với khách chưa đăng ký (kết hợp với Go to Block để check điều kiện)

User Attribute Tạo và Thiết lập giá trị cho các biến của user

- Tính điểm, tính số user đã giới thiệu được (kết hợp với đối tượng Affiliate)

User Attribute Tạo và Thiết lập giá trị cho các biến của user

- Tính tiền đơn hàng cho khách

User Attribute Tạo và Thiết lập giá trị cho các biến của user

Bạn cũng có thể sử dụng Broadcast API để thay đổi giá trị các biến này từ bên ngoài hoặc có thể sử dụng đối tượng JSON API gọi Broadcast API để thay đổi giá trị các biến của 1 user và gửi block tin nhắn tới user đó.

Lưu ý: Không đặt đối tượng User Attribute ở đầu block tin nhắn.

Chúc bạn thành công!

Xem thêm: Cách sử dụng License Key để kích hoạt gói dịch vụ Fchat.

×