User Attribute - Thiết lập giá trị cho các biến

Đối tượng User Attribute dùng để khai báo (hoặc lưu trữ) thông tin liên quan tới 1 user vào các biến để sử dụng giữa các Block tin nhắn.

Bạn có thể sử dụng công thức toán học: + - * /  trong cột Giá trị. Ví du: {diem} = {diem} + 1

Dưới đây là ví dụ về cách sử dụng User Attribute để tính tổng tiền cần thanh toán cho đơn hàng.

Bạn cũng có thể sử dụng Broadcast API để thay đổi giá trị các biến này từ bên ngoài hoặc có thể sử dụng đối tượng JSON API gọi Broadcast API để thay đổi giá trị các biến của 1 user và gửi block tin nhắn tới user đó.