Typing - đang chờ trả lời

Thực hiện lần lượt theo các bước dưới đây để biết cách cài đặt tin nhắn typing - đang chờ trả lời:

Để thêm tin nhắn Typing, bạn thêm đối tượng  Typing typing-dang-cho-tra-loi. Bạn hoàn toàn có thể di chuyển tin nhắn Typing đến vị trí mong muốn bằng cách click chuột vào tin nhắn Typing vào di chuyển.

typing-dang-cho-tra-loi

Khi gửi khách hàng tin nhắn typing cho khách hàng, khách hàng sẽ nhìn thấy như có người đang gõ nội dung văn bản gửi cho khách hàng.

Bạn cũng có thể điều chỉnh thời gian trễ với tối thiểu là 1 giây.