Lấy dữ liệu từ Google Sheet

Google Sheet là công cụ tuyệt vời giúp lưu trữ và xử lý thông tin. Với Fchat, bạn có thể lấy các dữ liệu từ 1 file Google Sheet có sẵn để trả về Messenger cho khách hàng / nhân viên.

Để lấy thông tin từ Google Sheet về Fchat bạn thao tác theo các bước sau: 

Bước 1: Tạo file Google Sheet có những thông tin bạn cần cung cấp

Bước 2: Tạo Block tin nhắn chứa đối tượng User Input và Tìm từ dữ liệu

Trong Block tin nhắn, bạn cần thêm User Input để khách hàng nhập thông tin tìm kiếm (theo 1 dữ liệu đã có sẵn trong Google Sheet) và Tìm từ dữ liệu để tra cứu từ Google Sheet.

Bước 3: Thiết lập cài đặt tra cứu

Bạn cần thiết lập đầy đủ các thông tin bao gồm:

- Sheet ID: là chuỗi ký tự trong url của Google Sheet

- Tìm dữ liệu trong cột: là cột nào sẽ được tìm kiếm dữ liệu khi khách hàng nhập dữ liệu vào để tra cứu (như trong video là tra cứu theo ID). Tên cột sẽ là tên mặc định của Google Sheet (A, B, C,...)

- Trả kết quả về: Các giá trị được lấy thông tin từ Google Sheet trả về theo tên cột A, B, C,... của Google Sheet

Trong ví dụ trên, khách tra cứu dữ liệu theo cột C, biến {id} được khách hàng nhập vào từ User Input, các dữ liệu trả về cho khách bao gồm các thông tin trong cột B, D, E.

Lưu ý: Nếu không nhập giá trị thì sẽ lấy tuần tự giá trị từ trên xuống dưới, áp dụng cho việc cấp mã kích hoạt tự động. Thời gian cấp sẽ tự động được cập nhật ở cột dữ liệu trống (ngày/tháng/năm giờ:phút)

Trong ví dụ trên, các giá trị của cột A được tự động gửi đến khách hàng, dữ liệu về thời gian cấp mã được cập nhật trong cột B của Google Sheet.

Chúc bạn thành công!