Hướng dẫn kết nối Fchat với GetflyCRM

Để kết nối Fchat với Getfly, bạn làm theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Cấu hình Getfly trong Cài đặt shop

Tại màn hình Dashboard, bạn vào mục Cài đặt shop >> Kết nối để cấu hình Getfly trong Fchat.

Bạn tick chọn mục Tại Getfly.vnnhập tên miền trên Getfly.vn của bạn và bấm chọn Lưu thiết lập.

Bước 2: Đẩy thông tin khách hàng từ Fchat sang Getfly

1. Đẩy thông tin khách hàng từ Live chat sang Getfly (nhân viên trực page thực hiện)

Sau khi đã cấu hình xong tên miền của bạn trong Getfly vào Fchat, bạn vào mục Live chat và bấm vào 1 hội thoại cụ thể với khách hàng.

Tại mục bên phải màn hình sẽ làm màn hình làm việc của Getfly. Bạn cần đăng nhập vào Getfly để kết nối và quản lý thông tin khách hàng.

Khi đã đăng nhập thành công, các thông tin khách hàng trong Fchat sẽ hiển thị, bạn bấm chọn Thêm khách hàng để chuyển những thông tin này sang Getfly quản lý.

2. Đẩy thông tin khách hàng tự động từ Fchat sang Getfly trong Block tin nhắn

Sau khi lấy được thông tin khách hàng từ Fchat bằng User Input / Webform, bạn có thể đẩy các thông tin khách hàng đã cung cấp một cách tự động sang Getfly để quản lý.

Trong Block tin nhắn, bạn click vào More để thêm đối tượng Lưu CRM > Chọn Getfly > Lưu trong mục Kết nối CRM sau khi đã cài đặt User Input / Webform thu thập thông tin của khách hàng.


Tại đây, bạn nhập đầy đủ các thông tin và lấy API Key cho đối tượng getfly

Để lấy được API Key, bạn cần đăng nhập vào Getfly CRM > Cài đặt > Tích hợp > Getfly API Key

Lấy API Key từ Getfly

Như vậy, sau khi khách điền thông tin trong User Input / Webform, các thông tin này sẽ tự động được đẩy sang Getfly CRM.

- Bạn có thể lựa chọn việc đẩy Khách hàng hay Đơn hàng sang Getfly

* Đẩy đơn hàng:

Bạn chọn nút "Tạo đơn", Chọn sản phẩm (sản phẩm là sản phẩm của Getfly), nhập giá bán. Chỉ chọn được 1 sản phẩm để đẩy đơn từ Fchat sang getfly.

* Đẩy khách hàng: 

Ngoài ra: Tại đối tượng Getfly bạn có thể thêm các tham số ngoài thông tin Họ tên, Số điện thoại, email, Địa chỉ. 

Tại ô các tham số khác, bạn nhập thêm tham số cần đẩy cùng thông tin khách hàng. Các tham số này là những trường tạo mới trong mục "Định nghĩa dữ liệu của Getfly" bằng giá trị mặc định hoặc giá trị từ biến lấy thông tin của Fchat.

Ví dụ: Biến lưu giá trị xin thông tin từ Fchat là {tuoi}, Sang Getfly bạn muốn lưu vào trường thông tin Tuổi của khách hàng, bạn cần lấy mã thuộc tính = biến từ fchat
Ví dụ: Trường dữ liệu của Getfly là ghi_chu=auto fchat, khi đó khách hàng từ fchat truyền sang getfly sẽ có thêm thông tin ghi chú=auto fchat

Như vậy nếu bạn cần thêm các tham số khác làm tương tự và cách nhau bởi "&"

Tại màn hình Fchat

Tại màn hình Getfly

Chúc bạn thành công!

×