Kịch bản mẫu về bán hàng tự động với Chatbot Messenger

KỊCH BẢN BÁN HÀNG TỰ ĐỘNG VỚI CHATBOT

  1. Khách hàng lựa chọn sản phẩm bằng đối tượng Gallery
  2. Chọn màu sắc bằng đối tượng Quick Reply
  3. Chọn số lượng sản phẩm bằng Quick Reply: 1, 2, 3, 4, 5 sản phẩm
  4. Hỏi số mobile khách hàng bằng: User Phone
  5. Hỏi địa chỉ email khách hàng bằng: User Email
  6. Hỏi địa chỉ nhận hàng và các thông tin khác với: User Input
  7. Đẩy thông tin đơn hàng tới Google Sheets
  8. Hoặc dùng JSON API để chuyển thông tin đến CRM bên ngoài, như SaleKit.vn
  9. Gắn Tag khách hàng và dùng SEQUENCE để chăm sóc khách hàng tự động
×