Sử dụng các biến trong Block tin nhắn

Biến trong Fchat là đối tượng dùng để lưu các giá trị tương ứng và gọi các giá trị này ra trong kịch bản tự động.

Trong hệ thống Fchat có nhiều biến mặc định và các biến tùy chọn để hệ thống lưu thông tin của khách hàng.

Các biến mặc định bao gồm:

{user_id}: chuỗi 16 chữ số là ID khách hàng trên page

Mỗi khách hàng sẽ có 1 ID riêng trên page. ID này chỉ có giá trị sử dụng trong Fchat, không phải UID của khách trên Facebook.

{full_name}: Tên đầy đủ của tài khoản Facebook khách hàng (VD: Nguyễn Văn An)

{name}: Lấy First name của tài khoản Facebook khách hàng (VD: An)

{gender}: Giới tính (Anh/Chị/Bạn)

Bạn cũng có thể thay đổi các xưng hô sang Chú/Cô/Quý khách bằng cách thiết lập {gender: Chú/Cô/Quý khách} hoặc Mr./Mrs bằng cách thiết lập {gender: Mr./Mrs.}.

  • Nam: Anh / Chú / Mr.
  • Nữ: Chị / Cô / Mrs.
  • Không lấy được giới tính: Bạn / Quý khách

Công thức chung cho tùy chọn cách xưng hô trong Block tin nhắn: {gender: Nam/Nữ/Không xác định giới tính}

{email}: Lưu thông tin email của khách hàng

{phone}: Lưu thông tin SĐT của khách hàng

{address}: Lưu thông tin địa chỉ của khách hàng

{birthday}: Lưu thông tin ngày sinh của khách hàng

{city}: Lưu thông tin thành phố của khách hàng

{district}: Lưu thông tin quận / huyện của khách hàng

{ward}: Lưu thông tin phường / xã của khách hàng

{ad_id}: Khách hàng là sub thông qua bài quảng cáo nào

{last_seen}: Thời gian lần cuối cùng khách hàng xem tin nhắn của page 

{ref_id}: Khách hàng là sub thông qua ai giới thiệu (trong Viral / Affiliate). id của người giới thiệu (chỉ dùng được trong đối tượng Viral)

{ref}: Khách hàng là sub thông qua link ref nào

{point}: Số điểm tích được trong đối tượng Tích điểm

{ref_count}: số lượng người đã giới thiệu thành công (chỉ dùng được trong đối tượng Viral)

{ref_full_name}: Họ và tên đầy đủ của người được giới thiệu (chỉ dùng được trong đối tượng Viral/Affiliate)

{ref_name}: Họ và Tên của người giới thiệu vào Block (chỉ dùng được trong đối tượng Affiliate/Link Aff)

Ngoài các biến mặc định này, bạn cũng có thể thêm các biến tùy chọn để lưu thông tin khách hàng. Các biến tùy chọn được hiển thị tại mục Custom Attribute trong chi tiết khách hàng.

Chúc bạn thành công!

×