<

Quick reply - tin nhắn trả lời nhanh

Quick Reply là đối tượng có dạng câu hỏi có sẵn các tùy chọn trả lời mà khách hàng có thể nhấp vào để lựa chọn thay vì gõ văn bản.

Quick Reply giúp khách hàng lựa chọn nhanh câu trả lời dựa trên những gợi ý và thường được dùng trong các trường hợp giúp khách hàng lựa chọn nhanh loại sản phẩm, màu sắc, kích cỡ, trọng lượng của sản phẩm,...

Để thêm tin nhắn Quick reply, bạn lựa chọn đối tượng Quick Reply trong Block tin nhắn

Tại đây, bạn nhập câu hỏi (1), các tùy chọn tương ứng câu trả lời cho khách hàng (2) và đặt tên cho biến (3). Nếu muốn chuyển hướng các tùy chọn đến các Block khác nhau, bạn có thể thêm Block cho các tùy chọn. Nếu chỉ cần biết lựa chọn của khách hàng, bạn có thể bỏ qua chức năng này.

Khi khách hàng chọn một trong những giá trị thì thông tin sẽ được lưu vào biến. Và bạn có thể cho hiện thị thông tin câu trả lời của khách hàng tùy theo cài đặt của bạn.

quick-reply-tin-nhan-tra-loi-nhanh

Mỗi tùy chọn trả lời nhanh có thể bao gồm tối đa 20 ký tự văn bản và biểu tượng cảm xúc. Bạn có thể tạo tối đa 11 câu trả lời nhanh.

Như vậy với chức năng trả tin nhắn trả lời nhanh, khách hàng không cần phải gõ câu trả lời mà chỉ cần lựa chọn một trong những giá trị bạn đã đưa ra sẵn.

Chúc bạn thành công!