[Mới] Gộp page - Lọc hội thoại của 1 hoặc 1 số page trong Live chat

Chức năng này giúp bạn có thể phân chia nhân viên theo các page để các bạn nhân viên quản lý và trả lời hội thoại trên các page của mình.

Để lọc hội thoại live chat chỉ cho 1 page hoặc 1 số page, bạn vào mục Dashboard > Live chat > chọn các page muốn xem hội thoại > Gộp page.

Như vậy, bạn sẽ chỉ xem những hội thoại đến và trả lời hội thoại trên các page đã được chọn.

Chúc bạn thành công!