Gallery - Tin nhắn danh sách sản phẩm

Gallery giúp bạn tạo danh sách sách sản phẩm. Tối đa 10 sản phẩm / 1 Gallery.

Gallery Chatbot

Để tạo danh sách sản phẩm, tại tin nhắn cần chỉnh sửa, bạn lựa chọn thêm đối tượng Gallery

gallery-tin-nhan-danh-sach-san-pham

Cửa sổ giao diện hiển thị như sau

Gallery Chatbot Template Các tham số cho mỗi sản phẩm:

  • Hình ảnh: tỷ lệ 1.9 (rộng) x 1.0 (cao)
  • Title (Tiêu đề chính): tối đa 80 ký tự
  • Subtitle (Tiêu đề phụ): tối đa 80 ký tự
  • Link: đường dẫn về bài viết trên website
  • Buttons: Tối đa 3 nút bấm

Chỉ có dòng Title là bắt buộc phải nhập. Bạn có thể sử dụng kết hợp:

  • Ảnh + Title
  • Title + Button
  • Ảnh + Title + Link

Bạn có thể sử dụng Gallery thay vì button bên trong Gallery.