Tạo landing Page tặng quà

Tại màn hình Dashboard, bạn lựa chọn mục Landing Page.

Tại đây, bạn vào + Page mới để thêm mới, 

đặt tiêu đề (1), chọn Block tương ứng (2) và thêm nội dung hiển thị cho landing page (3), sau đó ấn Lưu lại để cập nhật hoặc Xem trước để xem landing page hiển thị.

(1) Thêm hình ảnh

(2) Đặt tiêu đề

(3) Mô tả ngắn

(4) Nội dung hiển thị cho Landing Page

(5) Lựa chọn một đối tượng kêu gọi hành động - không dùng, nút gửi tin nhắn hoặc webform đăng ký.

                                       

- Không dùng                      

                                 

- Nút gửi tin nhắn

                                     

- Webform đăng ký 

                                     

Landing page sau khi thiết lập xong sẽ lưu lại và cập nhật sẽ có được hiển thị như hình ảnh bên dưới:

Bạn dùng link landing page này để gửi quà tặng hoặc thông tin sản phẩm/ dịch vụ tới khách hàng để tăng lượng khách hàng chat với page.

Khi khách hàng quan tâm tới nội dung bạn gửi, họ click vào link landing page và nhấn Gửi đến Messenger và bắt đầu chat với Page, khách hàng sẽ tự động được gửi Block tin nhắn bạn chọn và trở thành một subcriber của page. Việc này hỗ trợ đắc lực cho bạn trong quá trình Automation Marketing gửi chiến dịch, chuỗi tin nhắn tự động,...

Chúc bạn thành công!