KHAI GIẢNG LỚP HỌC 1 NGÀY CHATBOT VIRAL & XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁN HÀNG TỰ ĐỘNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM XEM NGAY

Go To Block - Chuyển hướng khách hàng tới block khác

29/01/2019 - Đối tượng Go To Block dùng để chuyển hướng khách hàng sang 1 block khác, dựa trên 1 điều kiện phù hợp

Bạn sử dụng đối tượng Go To Block để chuyển hướng khách hàng tới 1 block khác

Ví dụ: chương trình tặng quà chỉ dành cho khách hàng NỮ. Nếu khách hàng NAM truy cập vào block thì chuyển hướng sang block thông báo từ chối phục vụ.

Nếu {gender} = Anh -->  Đối tượng Nam

Nếu {gender} = Chị -->  Đối tượng Nữ

Go To BLock