Go To Block - Chuyển hướng khách hàng tới block khác

Bạn sử dụng đối tượng Go To Block để chuyển hướng khách hàng tới 1 block khác

Ví dụ: chương trình tặng quà chỉ dành cho khách hàng NỮ. Nếu khách hàng NAM truy cập vào block thì chuyển hướng sang block thông báo từ chối phục vụ.

Nếu {gender} = Anh -->  Đối tượng Nam

Nếu {gender} = Chị -->  Đối tượng Nữ

Go To BLock