User Input - Lấy thông tin khách hàng

Thu thập thông tin khách hàng bằng đối tượng User Input

user-input-tao-form-dang-ky-mua-hang

Một số câu hỏi thường dùng:

Ví dụ câu hỏi Loại dữ liệu Lưu vào biến
Địa chỉ nhận hàng? văn bản {address}
Email của bạn là? email {email}
Số điện thoại của bạn? dãy số {phone}

Với mỗi câu hỏi, chatbot sẽ dừng lại để chờ câu trả lời của khách hàng cho đến khi nhận được tin nhắn trả lời của khách hàng, hoặc khi khách hàng tham gia vào 1 block tin nhắn mới.

Câu trả lời của khách hàng được lưu vào biến. Bạn có thể sử dụng các biến này trong phạm vi block.

user-input-tao-form-dang-ky-mua-hang

Để hỏi email của khách, bạn có thể dụng đối tượng: User Email

Để hỏi số điện thoại của khách, bạn có thể dụng đối tượng: User Phone

Lưu ý:

Đối với User Input, User PhoneUser EMail, các câu hỏi chờ khách trả lời (Bot hỏi nhưng khách không trả lời) sẽ tự động kết thúc để chuyển sang kịch bản khác trong các trường hợp:

  1. Sau 24 giờ khách không trả lời
  2. Bot / Sale gửi tin nhắn hoặc Block mới
  3. Khách gõ sai định dạng 3 lần liên tiếp
  4. Khách gõ "stop"

 Chúc bạn kinh doanh thành công với Fchat.