User Input - Lấy thông tin khách hàng

User Input giúp bạn thu thập thông tin khách hàng thông qua chuỗi câu hỏi như họ tên, SĐT, email, địa chỉ,...

Một số câu hỏi thường dùng:

Ví dụ câu hỏi Loại dữ liệu Lưu vào biến
Địa chỉ nhận hàng? văn bản {address}
Email của bạn là? email {email}
Số điện thoại của bạn? dãy số {phone}

Với mỗi câu hỏi, chatbot sẽ dừng lại để chờ câu trả lời của khách hàng cho đến khi nhận được tin nhắn trả lời của khách hàng, hoặc khi khách hàng tham gia vào 1 Block tin nhắn mới.

Trong Block tin nhắn, bạn chọn More (+) > chọn User Input

Tại đây, bạn điền đầy đủ các thông tin:

  • Tin nhắn gửi: Câu hỏi yêu cầu khách trả lời
  • Loại dữ liệu: Ký tự, Dãy số, Email, Phone.
  • Biến giá trị: bạn có thể lưu vào biến hệ thống hoặc các biến tùy chọn (tự đặt tên biến).

Lưu ý: Tên biến có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt viết liền không dấu (ví dụ: diachi, dia_chi)

Khi khách nhập sai loại dữ liệu, hệ thống sẽ thông báo và yêu cầu nhập lại. Bạn có thể tùy chỉnh thông báo này trong mục Cảnh báo khi khách nhập sai email hoặc sai dãy số:

Câu trả lời của khách hàng được lưu vào biến. Bạn có thể sử dụng các biến này để gọi các thông tin khách đã nhập và trả lại thông tin để khách xem lại và xác nhận.

- Kịch bản hỏi về Số điện thoại, loại dữ liệu Phone sẽ có gợi ý cho người dùng 

- Kịch bản hỏi về Email, loại dữ liệu Email sẽ có gợi ý cho người dùng 

2 Trường hợp đặc biệt, bạn sử dụng đối tượng riêng:

  • User Email:  Để hỏi email của khách và có gợi ý nhanh email của khách
  • User Phone: Để hỏi số điện thoại và có gợi ý SĐT

Trong đó: - Nút dừng kịch bản nếu nhập sai: Bạn tích chọn nút này thì khi khách hàng nhập sai giá trị kịch bản sẽ dừng. Nếu bạn bỏ tích khách hàng nhập sai sẽ gửi cảnh báo.
                - Nút Bỏ qua (không hỏi) nếu đã có: Nếu khách hàng đã có lưu giá trị trong biến phone hoặc email bạn chọn tích nút sẽ bỏ qua kịch bản hỏi lại khách hàng và sẽ chạy tiếp kịch bản.

 

Lưu ý: Khi kịch bản chạy tới User Input, User Phone hoặc User Email thì bot sẽ dừng lại để chờ khách hàng trả lời. Kịch bản sẽ tự động kết thúc khi:

  1. Sau 24 giờ khách không trả lời
  2. Bot hoặc Sale gửi tin nhắn cho khách
  3. Khách gõ sai định dạng 3 lần liên tiếp
  4. Khách gõ "stop"

User Input phù hợp khi bạn hỏi ít câu hỏi (1-3 câu). Khi cần nhiều hơn 3 thông tin, bạn nên sử dụng đối tượng Webform

Chúc bạn kinh doanh thành công với Fchat.

×