JSON API: Kết nối Chatbot với Hệ thống bên ngoài

JSON API cho phép chatbot truy xuất dữ liệu từ bên thứ 3 và gửi cho khách hàng.

Dữ liệu trả về có thể là text, image, video,..

 

VÍ DỤ: JSON API ĐỂ TẠO COUPON KHÓA HỌC TRÊN UNICA.VN

 

NỘI DUNG TRẢ VỀ: TEXT

{
 "messages": [
    {"text": "Chào mừng bạn đến với Fchat!"},
    {"text": "Bạn đã tạo chatbot bao giờ chưa?"}
  ]
}

NỘI DUNG TRẢ VỀ: IMAGE

Hỗ trợ các loại hình ảnh: JPG, GIF, PNG.

{
  "messages": [
    {
      "attachment": {
        "type": "image",
        "payload": {
          "url": "https://fchat.vn/assets/images/logo-head.png"
        }
      }
    }
  ]
}

NỘI DUNG TRẢ VỀ: VIDEO

Chatbot hỗ trợ file mp4, dung lượng tối đa 25MB 

{
  "messages": [
    {
      "attachment": {
        "type": "video",
        "payload": {
          "url": "https://fchat.vn/public/video/video-demo.mp4"
        }
      }
    }
  ]
}

Nút bấm

Gửi nội dung tin nhắn văn bản chứa nút bấm.

{
  "messages": [
    {
      "attachment": {
        "type": "template",
        "payload": {
          "template_type": "button",
          "text": "Hello!",
          "buttons": [
            {
              "type": "web_url",
              "url": "https://fchat.vn",
              "title": "Fchat Website"
            }
          ]
        }
      }
    }
  ]
}

 

 

Bạn có thể quản lý đơn hàng trên Google Sheets - Tối đa 74.000 bản ghi

Chatbot viral - Google Sheets

 

Hoặc sử dụng SaleKit.vn để quản lý đơn hàng, tồn kho, tạo vận đơn,..

Chatbot viral - Sale Kit