JSON API: Kết nối Chatbot với Hệ thống bên ngoài

JSON API cho phép chatbot truy xuất dữ liệu từ bên thứ 3. Dữ liệu trả về có định dạng JSON

{
 "variable1": "Value 1",
"variable2": "Value 2",
...
}
Ví dụ: API tạo đơn hàng, trả về mã đơn và nội dung tin nhắn
{
"order_id": "123"
 "message": "Tạo đơn thành công, mã đơn của bạn là: 123",
}
Trong kịch bản tin nhắn fchat, bạn có thể sử dụng các biến JSON trong tin nhắn bên dưới
Ví dụ với kết quả trả về như trên sẽ có các biến : {order_id}, {message}

Lưu ý: các biến này chỉ sử dụng được trong phạm vi Block, bên dưới đối tượng JSON API

Ví dụ sử dụng json api của fchat

VÍ DỤ: JSON API ĐỂ TẠO COUPON KHÓA HỌC TRÊN UNICA.VN

Bước 1: Lấy link tạo coupon khóa học

Lấy link api tạo mã coupon khóa học Unica

Bước 2: Vào fchat.vn, đặt link trong JSON API

Dùng json api để tạo coupon khóa học trên Unica

Chúc bạn thành công

Xem thêm: Hướng dẫn tạo và quản lý block tin nhắn.

×