Web Form - Thu thập thông tin khách hàng trên Chatbot Messenger

Web form dùng để thu thập nhanh thông tin khách hàng thay cho User Input.

Trong Block tin nhắn, bạn chọn More > Webform

 

Bạn có thể dùng web form để khách hàng tự cập nhật thông tin cá nhân:

{full_name}: Họ tên      {email}: Địa chỉ email        {phone}: Số điện thoại

{birthday}: Ngày sinh         {gender}: Giới tính     {city}: Thành phố

 

Ví dụ: dưới đây là 1 web form cập nhật hồ sơ khách hàng

Web Form Chatbot Fchat

Mỗi form sẽ có 1 địa chỉ (link) duy nhất. Bạn bấm vào link sẽ xem được form hiển thị trên web:

Web form preview Chatbot Fchat

Bạn copy link web form và đặt vào Button trong block tin nhắn

(Chú ý: chọn chế độ hiển thị in-app browser: 100% cửa sổ)

Web form button fchat

Lưu ý:

  1. Web form không hoạt động với menu. Bạn có thể tạo menu trỏ về 1 block và đặt link web form vào button trong tin nhắn của block đó.
  2. Web form không hoạt động khi bạn paste link trên trình duyệt web (chỉ để xem thử). Nó chỉ có tác dụng khi bạn đặt vào button và hiển thị form ở chế độ in-app browser.

Bạn cũng có thể đặt mã nhúng webform vào website / landing page để thu thập thông tin khách hàng đăng ký vào chatbot.

Sau khi khách hàng đăng ký qua form trên website / landing page và xác nhận, màn hình sẽ về trả về thông báo đăng ký thành công. Thông tin khách nhập được đưa vào danh sách đăng ký và không tạo khách hàng (có trong mục Đăng ký, không có trong mục Khách hàng).

[ DEMO WEB FORM CẬP NHẬT PROFILE ]