Broadcast API - Gửi tin nhắn từ website của bạn tới Messenger của khách

Api cho phép bạn gửi tin nhắn qua Fchat với Token Shop

Sử dụng phương thức POST/GET với URL và các tham số như dưới đây:

https://fchat.vn/api/v1/message/send

Tất cả các request đến API service của Fchat sẽ được xác thực theo giá trị "Token" trong header của request

Lấy giá trị Token tại đây

Header

Key Value
Content-Type application/json
Token TOKEN

Nội dung param

Tên tham số Kiểu dữ liệu Bắt buộc Mô tả
user_id String User_id khách hàng trên hệ thống Fchat.vn
message
Array

Mảng các tin nhắn muốn gửi

Ví dụ:

- Gửi text:

[{"text":"Hello"}]

- Gửi ảnh: 

[
        {
            "attachment": {
                "type": "image",
                "payload": {
                "url": "LINK_ANH"
                }
            }
        }
    ]
messaging_tag
String Không

Tag tin nhắn Messenger (*)

block_id
String Không

Block ID trên Fchat.vn

(*) Ghi chú: 

  • ACCOUNT_UPDATE: Thông báo cho người dùng về thay đổi không định kỳ đối với ứng dụng hoặc tài khoản của họ
  • CONFIRMED_EVENT_UPDATE: Gửi lời nhắc hoặc cập nhật cho người dùng cho một sự kiện mà họ đã đăng ký (ví dụ: Chatbot, vé đã mua,..)
  • POST_PURCHASE_UPDATE: Thông báo cho người dùng về một bản cập nhật về giao dịch mua gần đây
  • DAILY: Thông báo hàng ngày
  • WEEKLY: Thông báo hàng tuần
  • MONTHLY: Thông báo hàng tháng

Response

Tham số Giá trị
code 200
msg Thành công

Xem thêm: Cách sử dụng License Key để kích hoạt gói dịch vụ Fchat.

×