Quick reply - tin nhắn trả lời nhanh

Để thêm tin nhắn Quick reply, bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Đầu tiên, lựa chọn đối tượng Quick reply quick-reply-tin-nhan-tra-loi-nhanh:

quick-reply-tin-nhan-tra-loi-nhanh

Tại đây, bạn nhập câu hỏi và các tùy chọn tương ứng cho khách hàng. Nếu muốn chuyển hướng các tùy chọn đến các block bạn có thể thêm block cho các tùy chọn. Nếu chỉ cần biết lựa chọn của khách hàng, bạn có thể bỏ qua chức năng này.

quick-reply-tin-nhan-tra-loi-nhanh

Khi khách hàng chọn một trong những giá trị thì thông tin sẽ được lưu vào một biến. Và bạn có thể cho hiện thị thông tin câu trả lời của khách hàng tùy theo cài đặt của bạn:

quick-reply-tin-nhan-tra-loi-nhanh

Như vậy với chức năng trả tin nhắn trả lời nhanh, khách hàng không cần phải gõ câu trả lời mà chỉ cần lựa chọn một trong những giá trị bạn đã đưa ra sẵn.