Quản lý danh sách khách hàng

Thực hiện lần lượt theo các bước hướng dẫn dưới đây để quản lý danh sách khách hàng trên Fchat.

Tại màn hình Dashboard, lựa chọn chức năng Khách hàng (tại thanh công cụ dọc bên tay trái màn hình).

Chức năng Khách hàng trong Fchat cho phép bạn:

1. Tìm kiếm khách hàng

1.1. Tìm kiếm khách hàng cụ thể

Bạn có thể tìm khách hàng theo id {user_id}, tên {full_name}, số điện thoại {phone}, email {email}, địa chỉ {address}, sinh nhật {birthday},... bằng cách chọn biến >> nhập giá trị >> Lọc

Ví dụ: Lọc theo tên khách hàng

Tại đây, bạn có thể:

(1) Đi đến hội thoại với khách hàng

(2) Xem chi tiết thông tin khách hàng và sửa/cập nhật thông tin khách hàng

(3) Xóa khách hàng khỏi hệ thống

1.2. Tìm kiếm nhóm khách hàng và lưu danh sách để quản lý

Bạn cũng có thể tìm kiếm nhóm khách hàng theo tag khách hàng {tag}, giới tính {gender}, thành phố {city},... và lưu các danh sách lại để quản lý bằng cách (1) thêm danh sách >> (2) chọn biến >> nhập giá trị >> (3) Lọc >> (4) Lưu

Ví dụ: Lọc khách hàng theo giới tính

2. Chia nhỏ tập khách hàng để gửi broadcast/chiến dịch

Bạn có thể chia nhỏ tập khách hàng theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào cách phân loại khách hàng (theo tag, theo giới tính, thành phố,...) hoặc chia nhỏ theo user_id.

Ví dụ: Chia nhỏ tập khách hàng theo user_id để gửi broadcast/chiến dịch

Bạn chia thành các nhóm theo các khoảng user_id khác nhau (xem hình bên dưới)

Tại đây, bạn cũng có thể gắn tag hàng loạt để gửi chiến dịch theo tag hoặc broadcast theo danh sách <xem hướng dẫn tại đây>.

Chúc bạn thành công với Fchat!