Chuyển khách hàng từ chatbot khác về fchat

 5 bước để chuyển khách hàng từ các Chatbot khác về Fchat như sau:

  • Bước 1: Kết nối đồng thời 2 chatbot. Tuy nhiên cần tách các kịch bản trả lời tự động ở trên Chatbot cũ, chỉ giữ lại các kịch bản trả lời tự động trên Fchat.
  • Bước 2: Tạo block tặng quà trên Fchat
  • Bước 3: Tạo ra từ khóa quà/ quà tặng trỏ về block tặng quà trên
  • Bước 4: Tạo link reft trỏ về block trên
  • Bước 5: Tạo chiến dịch Broadcast trên chatbot cũ để tặng quà cho tất cả các khách hàng.

Như vậy khi khách hàng comment từ khóa hoặc click vào link ref nhận quà sẽ tự động chuyển sang Fchat

Khi khách hàng từ chatbot cũ được chuyển qua Fchat, bạn có thể ngắt kết nối fanpage với chatbot cũ.

Chúc bạn thành công với Fchat!