Các câu hỏi chờ khách trả lời kết thúc khi nào?

Trong tạo tin nhắn tự động, bạn có thể cài đặt các đối tượng để thu thập (hỏi) thông tin từ khách hàng. Một số đối tượng như:

  • User Input:  Hỏi bất kỳ câu hỏi nào
  • User Phone: Hỏi số điện thoại
  • User Email:  Hỏi địa chỉ email
  • Quick Reply: Hỏi lựa chọn đáp án

Khi chạy qua những đối tượng này thì kịch bản tin nhắn sẽ dừng lại, chờ khách hàng trả lời thì mới chạy tiếp kịch bản bên dưới. Nếu khách trả lời sai sẽ yêu cầu nhập lại.

Vậy, làm thế nào để kết thúc kịch bản, để bot không chờ câu trả lời, để khách hàng có thể chát với nhân viên,..?

Trong fchat, các kịch bản thu thập thông tin sẽ tự động kết thúc khi

  1. Khách hàng nhập đúng thông tin yêu cầu
  2. Không nhận được câu trả lời sau 24 giờ
  3. Khách hàng tham gia vào 1 kịch bản (block) khác
  4. Khách hàng nhập sai câu trả lời 3 lần liên tiếp (trừ quick reply không có câu trả lời sai)
  5. Khách hàng gõ "stop": nếu đang chờ trả lời thì kết thúc, nếu không chờ trả lời thì unsub.

Ngoài ra, trong đối tượng User Email, User Phone còn có lựa chọn [ ] Dừng kịch bản nếu nhập sai