Tôi có thể tạm dừng các kịch bản đang chạy để chỉnh sửa kịch bản không?

. Bạn muốn dừng tất cả các kịch bản đang chạy trên page , bạn bấm vào nút Dừng nhận và gửi tin nhắn từ/đến Facebook ở page đó trên màn hình Dashboard.

Sau khi chỉnh sửa kịch bản xong bạn bấm lại vào nút đó để tiếp tục hoạt động.