Làm thế nào để đăng nhập Fchat khi tài khoản Facebook bị khóa?

Trong trường hợp tài khoản owner trên Fchat bị Facebook khóa, bạn cần báo với đội ngũ support của Fchat để được hỗ trợ:

Phân quyền cho 1 tài khoản khác vào quản trị page và chuyển quyền owner cho tài khoản mới.

Lưu ý: Tài khoản mới phải có quyền Admin trên các Fanpages để kết nối với Fchat

Bạn có thể liên hệ với đội ngũ support của Fchat tại:

>> https://m.me/fchat.chatbot