Làm thế nào để đăng nhập Fchat khi tài khoản Facebook bị khóa?

Trong trường hợp tài khoản owner trên Fchat bị Facebook khóa, bạn cần báo với đội ngũ support của Fchat để được hỗ trợ:

1. Chuyển quyền owner quản lý Fchat cho tài khoản mới

2. Ngắt kết nối page trong tài khoản cũ để kết nối lại page trong tài khoản mới

Lưu ý: Tài khoản mới phải có quyền Admin trên các Fanpages để kết nối với Fchat

Bạn có thể liên hệ với đội ngũ support của Fchat tại:

>> https://m.me/fchat.chatbot