Tôi có thể sửa kịch bản chatbot tự động khi đang chạy kịch bản với khách hàng không?

. Bạn có thể thay đổi kịch bản chatbot bất cứ lúc nào mà không ảnh hưởng đến các khách hàng đang chạy kịch bản. Kịch bản ngay sau khi được cập nhật sẽ hoạt động với khách mới vào.