Làm sao để kiểm tra tôi đã dùng bao nhiêu subs và tổng số subs trong gói của tôi?

Trên màn hình Dashboard, bạn bấm vào tên gói Fchat (ví dụ TUỲ CHỌN) bên cạnh biểu tượng FCHAT để xem thông tin đầy đủ về gói mà bạn đang dùng: số lượng Subscribers đã dùng/ tổng số Subscribers của gói cũng như thời hạn của gói cước đang dùng.