Sự khác nhau giữa tài khoản FREE và tài khoản trả phí là gì?

Tài khoản FREE sẽ chỉ được kết nối 2 Fanpages, quản lý 1000 khách hàng và bị giới hạn một số các tính năng trong Fchat trong khi tài khoản trả phí có đầy đủ tính năng sử dụng.

Các giới hạn của tài khoản FREE:

- Không xóa được khách hàng

- Không Export được danh sách khách hàng

- Gửi chiến dịch tối đa 5 lần

- Tạo đối đa 20 Block, 20 Keyword

- Tạo tối đa 1 User Input, Webform, Lucky Spin

- ....