Tại sao khách hàng của tôi không nhận được tin nhắn Sequence?

Khách không nhận được tin nhắn sequence, mặc dù đã được gắn tag?

Trả lời:

1. Chỉ những khách hàng được gắn tag sau khi sequence được tạo thì mới nhận được tin nhắn.

Do vậy, nếu khách hàng được gắn tag trước khi tạo sequence sẽ không nhận được tin nhắn

Giải pháp: Vào menu khách hàng >> lọc khách hàng đã được gắn tag >> Gắn lại tag.

 

2. Khách hàng đã ngừng nhận tin nhắn (Unsub) sẽ không nhận được tin nhắn Sequence và Chiến dịch

 

Nếu vẫn chưa được, bạn hãy bấm vào đây để chat với nhân viên tư vấn:  m.me/fchat.chatbot