Tôi có thể dùng Go-To-Block để gửi tin nhắn sau 24h trong Sequence, Reminder?

Được. Gửi tin nhắn sau n ngày bạn cần chọn 1 tag mesage phù hợp: Cập nhật sukien, Cập nhật tài khoản, Cập nhật đơn hàng, Thông báo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

Riêng Booking Reminder (nhắc lịch hẹn), fchat tự động gắn thẻ tin nhắn "Cập nhật sự kiện" vào các tin nhắn.

Bạn cần soạn nội dung phù hợp với thẻ tin nhắn "cập nhật sự kiện"

Các tin nhắn gửi qua Go-To-Block cũng tự động được gắn thẻ, đảm bảo gửi được sau 24h theo đúng chính sách của facebook.

Ví dụ: Booking Reminder thông báo sắp đến giờ hẹn với shop, Nếu khách chuẩn bị đến sẽ gửi tặng chương trình minigame.