Tại sao tôi không nhìn thấy các bài post để chọn trong mục từ khóa bình luận?

Để xem được danh sách các bài post trong mục Keyword > Từ khóa bình luận, bạn cần có ít nhất 1 tài khoản admin trên fanpage có token hoạt động được bật trên Fchat.

Để kiểm tra, bạn vào mục Cài đặt page > Token.

Nếu không có token Admin nào hoạt động, bạn cần làm mới quyền bằng cách dùng tài khoản Admin đăng xuất Fchat > Sử dụng miễn phí > Chỉnh sửa cài đặt > Tick chọn page > OK.