Tại sao tôi không thêm được nhân viên vào Fchat để quản lý?

- Bạn cần được phân quyền Admin/Owner của shop thì mới phân nhân viên khác vào shop được.

- Địa chỉ email được phân quyền phải là địa chỉ email đã đăng ký tài khoản trên fchat. Nếu tài khoản bạn muốn phân quyền chưa đăng ký Fchat, bạn có thể sử dụng link invite để gửi cho người bạn muốn phân quyền.