Tại sao Link ref không hoạt động?

Định dạng link ref: m.me/[page_name]?ref=[ref_name]

Nếu link ref không hoạt động, bạn hãy kiểm tra theo các bước sau:

Lưu ý: [page_name] thay bằng tên fanpage của bạn. Ví dụ:  https://facebook.com/fchat.chatbot ==> [page_name] = fchat.chatbot

 

Bước 1: Kiểm tra Fanpage đang hoạt động?

+ Truy cập: https://facebook.com/[page_name]

 

Bước 2: Kiểm tra Fanpage đang xuất bản?

+ Mở cửa sổ ẩn danh: (Chrome) bấm phím Ctrl + Shift + N

+ Truy cập: https://facebook.com/[page_name]

Nếu Facebook thông báo "Nội dung không khả dụng" chứng tỏ Fanpage của bạn chưa xuất bản

Để xuất bản, bạn truy cập: vào fanpage >> Cài đặt trang >> Bật xuất bản (dòng đầu tiên)

Hoặc truy cập link: https://facebook.com/[page_name]/settings/?tab=settings


Bước 3: Kiểm tra Fanpage đang kết nối với Fchat?

+ Truy cập: https://fchat.vn/setting?type=token

   Nếu token của bạn đang bị lỗi (Mất kết nối), hãy bấm vào link bên dưới để làm mới kết nối:

+ Làm mới kết nối: https://fchat.vn/page/refresh 

 

Bước 4: Kiểm tra kịch bản trong block ứng với link ref đã chính xác?

Block tin nhắn ứng với link ref đảm bảo:

- Không bắt đầu bằng webform / lucky spin bởi 2 đối tượng này chỉ được kích hoạt khi link của nó được đặt vào nút của tin nhắn văn bản ở chế độ in app browser 100% cửa sổ

- Block không báo lỗi. Nếu có báo lỗi, bạn đặt chuột vào biểu tượng báo lỗi để xem nguyên nhân và tìm cách khắc phục

Các lỗi thường gặp và cách khắc phục như sau:

(#100) Message cannot be empty, must provide valid attachment or text. >> Block có đối tượng trống

-> Khắc phục: Tìm đối tượng trống trong block và xóa / thêm nội dung cho đối tượng trống đó

(#194) param message[quick_replies] has too few elements. >> Quick reply trống các lựa chọn

-> Khắc phục: Thêm các lựa chọn vào quick reply hoặc nếu không có lựa chọn thì thay Quick reply bằng đối tượng Văn bản

(#194) param name_placeholder[elements] has too few elements. >> Gallery trống tiêu đề (bắt buộc)

-> Khắc phục: Thêm tiêu đề cho Gallery

Bây giờ, bạn hãy bấm vào link ref để chạy lại nhé