Khách hàng là gì?

Khách hàng là những user nhắn tin hoặc bình luận đến fanpage. Mỗi một user nhắn đến fanpage của bạn được xem là một khách hàng. 
- Nếu user bình luận nhưng không nhắn tin đến fanpage thì bạn chỉ có thể gửi 1 tin nhắn cho user này. 
- Nếu user đã từng nhắn tin đến fanpage bạn có thể gửi tin nhắn miễn phí cho họ bất kỳ lúc nào

Bạn có thể quản lý danh sách khách hàng ở trong mục "Khách hàng": Khách hàng đã từng nhắn tin đến page gọi là subsciber là 1 khách hàng ở trạng thái "đang sub". Nếu khách hàng nào không muốn nhận tin quảng cáo, họ sẽ gửi tin nhắn "stop", fchat đổi trạng thái của khách hàng này từ "đang sub" thành "unsub".

Những người bình luận vào bài viết của bạn cũng nằm trong danh sách khách hàng, nhưng không phải là subscriber. Bạn không thể gửi tin nhắn hàng loạt cho những người này.

Các gói dịch vụ của Fchat dựa trên số lượng khách hàng đang còn lưu trữ trên fchat. 
Luật 24h: Facebook quy định, khi khách hàng nhắn tin vào fanpage, trong vòng 24 giờ, bạn được gửi tin nhắn thoải mái, bao gồm cả bán hàng. Sau 24 giờ, bạn không được nhắn cho khách nội dung: quảng cáo, khuyến mại, bán hàng,....nếu muốn gửi phải gửi qua tag và nội dung phải hợp lệ với tag gửi đi. Fanpage cố tình để vi phạm chính sách facebook thì page có thể bị chặn tính năng gửi tin nhắn qua tag của facebook. 

Cách lọc khách hàng:
Khách đã từng nhắn tin đến page: Mục khách hàng - Lọc khách theo giá trị Status = sub
Khách hàng bình luận đến page và chưa từng nhắn tin: Mục khách hàng - Lọc khách theo giá trị status = unsub

-------------------------

Luật 24h: Facebook quy định, khi khách hàng nhắn tin vào fanpage, trong vòng 24 giờ, bạn được gửi tin nhắn thoải mái, bao gồm cả bán hàng. Sau 24 giờ, bạn không được nhắn cho khách nội dung: quảng cáo, khuyến mại, bán hàng. Nếu vi phạm thì page có thể bị chặn tính năng gửi tin nhắn.