Làm sao để kết nối với fanpage mới?

Mỗi SHOP được Miễn Phí kết nối với 2 fanpages

Để kết nối thêm với 1 page mới, bạn làm theo các bước:

Bước 1: Click vào Dashboard

Bước 2: Click vào "+" nền xanh để kết nối page mới:  ban chọn Fanpage hoặc Zalopage

Kết nối fanpgae mới

Bạn sẽ được yêu cầu quyền truy cập vào các page.

Chọn 1 page bạn đang quản lý và bấm "Kết nối"