Tôi có thể gửi tin nhắn hàng loạt đến những khách hàng đã like page hoặc comment trong page được không?

Không. Đây là chính sách mới của Facebook để chống SPAM.