Tôi có thể lọc và xem riêng hội thoại của 1 hoặc 1 số page trong shop không?

Có. Để lọc tin nhắn của 1 page bạn truy cập Dashboard >> bấm nút Gộp Page >> Tích chọn page >> Gộp page