Làm sao để xóa bớt các danh sách trong mục Khách hàng?

Để xoá bớt danh sách khách hàng, bấm vào biểu tượng xoá bên cạnh tên danh sách (ví dụ Danh sách 1011

Lưu ý: không bấm vào nút Xoá khách hàng.