Tôi có bị mất dữ liệu đã cài đặt trên fchat khi hết hạn gói dịch vụ và chưa kịp gia hạn không?

Không. Khi gói dịch vụ chưa kịp gia hạn thì các dữ liệu kịch bản và thông tin khách hàng vẫn được bảo lưu. Bạn cần gia hạn/nâng cấp gói Fchat phù hợp để tiếp tục sử dụng các tính năng của Fchat.