Tôi có thể chuyển page từ shop này sang shop khác được không?

. Để chuyển Page từ Shop này sang Shop khác, bạn cần được phân quyền Admin/Owner của cả 2 shop.

Khi chuyển page đã kết nối từ shop này sang shop khác, các cài đặt trước đó và các dữ liệu khách hàng sẽ không bị mất đi.

Lưu ý: Shop được chuyển sang phải là shop trả phí.