Tôi có thể chỉnh sửa lịch gửi và nội dung gửi trong sequence không?

. Nhưng những khách hàng đã được lên lịch vẫn được gửi theo lịch đã lên, còn những khách hàng chưa đến lịch được chỉnh sửa thì sẽ được cập nhật theo lịch mới/nội dung mới.