Số lượng Subscribers chưa dùng có được bảo lưu khi gia hạn không?

Không. Khi hết hạn, gói của bạn trở về gói FREE, bạn cần nâng cấp/gia hạn để tiếp tục sử dụng Fchat. Số lượng subs chưa sử dụng trong gói không được bảo lưu khi gia hạn