Hướng dẫn tạo Link Affiliate và Send Block để giới thiệu khách hàng vào Chatbot

Có 2 cách để tạo link affiliate

* Sử dụng biến {link_aff} để tạo link affiliate cho block hiện tại

* Kết hợp link ref và user_id; Ví dụ:  https://m.me/fchat.chatbot?ref=GIFT_{user_id}

 

Để gửi tin nhắn chúc mừng khi ai đó (ref_id) giới thiệu thành công 1 khách hàng (user_id) mới, chúng ta sử dụng đối tượng Send Block

Send Block Chatbot Fchat

Lưu ý: Nếu bạn dùng kết hợp link ref và user_id để tạo link aff, Send Block cần được đặt trong Block tương ứng của link ref bạn đã lấy

* Click "Danh sách" để xem những người đã truy cập vào block, ai giới thiệu

* Sử dụng link ở bên dưới đặt vào button (in-app browser: 100%) để khách hàng xem được danh sách những người mình đã giới thiệu

 

Tại block chúc mừng, bạn có thể sử dụng các biến:

* {ref_full_name}:  Họ tên của người được giới thiệu

Chatbot Send Block, Go To Block to Affiliate

 

Xem video mẫu: "Chào Susi" - Clone kịch bản